Valorització agrícola de fangs

Suposa una gestió òptima des del punt de vista agronòmic i ambiental:
  • Restitueix la pèrdua de matèria orgànica del sòl i aporta nutrients que serviran de reservori per als cultius.
  • Amb lògica veritablement circular, permet aprofitar el calor intrínsec d’uns residus de gran generació.
  • Constitueix un esquema eficient des del punt de vista econòmic per al productor del fang, així com per l’agricultor receptor.

Compostatge de materials orgànics

La bona evolució del procés de compostatge atén a diferents factors:
  • Mescla correcta de residus que proporciona els nutrients oportuns a l’activitat microbiana.
  • Aireació que estimuli aquesta activitat i afavoreixi la descomposició de la matèria orgànica.
  • Seguiment de la temperatura que garanteixi la higienització del producte.
  • Garbellat del material per a l’homogeneïtzació de la seva granulometria i l’eliminació d’elements impropis.
  • Control final de qualitat del compost (paràmetres físics, químics i microbiològics) per a garantir les seves propietats fertilitzants.