Productes i serveis de gestió

Des d’EDAFO GM, realitzem un assessorament integral sobre el procés de fertilització, donem suport al compliment legal per part de l’agricultor i facilitem tot el cicle de gestió: transport del fertilitzant, dosificació, escampat al camp, acreditació documental.

Els nostres productes

Els productes fertilitzants provinents de la gestió de residus són plenament equiparables a altres opcions d’abonament i es troben subjectes a un control rigorós.

Llots de depuradora

  • Són una bona font de nitrogen i fòsfor. Quant a l’absorció de nitrogen, pel fet de trobar-se en la seva forma orgànica, aquest experimenta una mineralització progressiva que garanteix la seva disponibilitat en el temps, evitant les pèrdues.
Descarregar la fitxa de producte
field with aeolic fans

Fang sec granulat

  • Constitueix una font de nitrogen orgànic i amoniacal d’alliberament lent. I això permet la disponibilitat de nitrogen per al segon any de fertilització, amb el consegüent estalvi. També aporta fòsfor orgànic i una gran riquesa, que es troba disponible per a la seva absorció per part del cultiu.
Descarregar la fitxa de producte

Compost EDAFORTE

  • Preserva la humitat del substrat edàfic en contextos climatològics com el nostre, gràcies a l’acció de la matèria orgànica. També contribueix a la fixació de carboni, amb un efecte positiu en termes d’impacte climàtic
Descarregar la fitxa d’EDAFORTE Descarregar la fitxa d’EDAFORTE-VS
sand

Serveis de gestió

EDAFO GM opera al sector de gestió de residus orgànics segons distintes línies de negoci.

Aplicació agrícola de fangs de depuradora.

  • Els llots de depuradora es gestionen com a esmena de sòls agrícoles quan tenen una determinada qualitat físico-química i microbiològica; quan es realitza un control agronòmic dels sòls als quals es destinen i quan es compleixen algunes altres condicions d’aplicació.
wheat field

Gestió de plantes de compostatge

  • EDAFO GM ha acumulat un ampli know-how en la valorització de residus orgànics mitjançant compostatge. Són diversos els residus que poden tractar-se en aquest tipus de plantes (fangs de depuradora, llots i altres residus d’indústria agroalimentària, residus SANDACH...), donant lloc la seva gestió al compost, un fertilitzant d’origen natural i amb un gran potencial per a la nutrició del sòl.
field

Solucions de gestió per a residus orgànics.

  • Amb vocació d’adaptar-nos a les necessitats dels nostres clients, EDAFO GM treballa amb altres col·laboradors del sector per proveir solucions de gestió adaptades a residus orgànics concrets. En funció de les seves característiques, de la quantitat de residu i del seu origen, confeccionem aquella proposta comercial que més el beneficiarà.